Kop- en voetteksten variëren in een document

Symptomen U wilt een groot document per hoofdstuk een afwijkende kop- of voettekst maken. Elk nieuw hoofdstuk krijgt toch dezelfde kop- en voettekst als het vorige hoofdstuk. De eerste pagina moet geen of een andere kop- of voettekst hebben dan de overige pagina’s (in een document of een deel ervan). Remedie Wanneer een kop/voettekst aan een document wordt toegevoegd geldt dit in eerste instantie voor het hele document. In Word kan worden ingesteld dat de eerste pagina hiervan moet afwijken, ofwel voor het hele document, ofwel voor een deel van het document (sectie). In Word 2000 en 2003: Kies Bestand, Pagina-instelling en ga naar het tabblad Indeling. Schakel de optie Eerste pagina afwijkend in. Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk. Kies Invoegen, Eindemarkering. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK. In Word vanaf versie 2007 stelt u een afwijkende eerste pagina als volgt in: Plaats de cursor in een bestaande kop- of voettekst of maak er één aan. Activeer de tab Ontwerpen en schakel de optie Eerste pagina afwijkend in. Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk. Kies Pagina-indeling of Indeling, Eindemarkeringen. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK. Verdieping Documenten die uit meerdere pagina’s bestaan, behoeven niet noodzakelijk voor alle pagina’s dezelfde opmaak of indeling te hebben. Als zo’n afwijkende pagina in een document moet voorkomen, maakt u gebruik van secties in het document. Secties kunnen forceren dat het vervolg van de tekst op een nieuwe pagina begint, zelfs op...

&-teken verdwijnt in formulier

Symptoom U gebruikt in een keuzelijst van een formulier het &-teken, maar dit wordt niet weergegeven. Remedie Typ het &-teken (ampersand) tweemaal. Wanneer u dus de optie P&O in een keuzelijst wilt weergeven, typt u P&&O. Verdieping Programmeurs gebruiken het ampersand-teken om een onderstreepte keuzeletter mee te maken. U kunt dat uitproberen door zelf een nieuw menu te maken in Word en dit bijvoorbeeld &Mijnmenu te noemen. U ziet dan Mijnmenu, waarbij [Alt]+[m] dit menu zal oproepen. Tot zover geen probleem. Alleen waren de programmeurs vergeten deze functionaliteit bij de formulierenfunctie te onderdrukken. Een normale gebruiker zal er immers niet aan denken dat het &-teken in een keuzelijst in een formulier ineens problematisch is. Zoals in de remedie al aangegeven is het voldoende het &-teken tweemaal in te typen wanneer u het slechts éénmaal nodig...

Problemen met documentweergaven

Symptomen Links in het venster is een soort menu verschenen met daarin de hoofdstuk- en paragraaftitels. Voor de tekst zijn allerlei symbolen verschenen, zoals plussen, minnen en een soort opsommingstekens. Linialen staan in beeld of juist niet. Alle menu’s en werkbalken, of het lint, en/of de statusbalk zijn verdwenen. Remedie De algemene oplossing voor al dergelijke problemen is het menu of tabblad Beeld. Hierin bevinden zich de documentweergaven, instellingen voor linialen en zo meer. Achtereenvolgens voor bovenstaande symptomen is het volgende aan de hand: Wanneer links een documentindeling is verschenen, wordt de Overzichtsweergave gebruikt. Hierbij wordt links de titels van de kop-opmaakprofielen weergegeven, zodat de documentstructuur tegelijk met de documenttekst in beeld is. De ‘vreemde’ opsommingstekens behoren bij de Overzichtsweergave. U kunt een andere weergave kiezen via het menu of de tab Beeld of de weergaveknopjes onder in het venster. De verticale liniaal verschijnt in sommige oude Word versies alleen in de Afdrukweergave. In andere versies kiest u Beeld, Liniaal om de linialen aan of uit te zetten. Wanneer alle menu’s, werkbalken e.d. zijn ‘verdwenen’ kan dat liggen aan de documentweergave Lezen in volledig scherm. Kies rechtsboven de knop Sluiten of druk op [Esc] om hieruit te gaan. Verdieping Er zijn diverse manieren om naar het document te kijken. In het menu Beeld staan de mogelijkheden: zie voorgaande figuur. Normaliter werkt u in de Afdrukweergave. Het voordeel hiervan is dat het document wordt getoond zoals het op papier zal verschijnen. Oudere Word versies worden wel gebruikt in de ‘normale’ weergave; hier ontbreken kop- en voetteksten en ziet u de rand van het ‘papier’ niet, dus ook de kantlijninstellingen zijn niet...

Paginanummer een andere waarde geven

Symptomen Standaard begint een document op pagina 1, dat wil de gebruiker veranderen. In een ander deel van het document moet een andere waarde van het paginanummer verschijnen dan het opvolgende, bijvoorbeeld weer opnieuw beginnen bij 1. Remedie De waarde waarmee de paginanummering begint in het document, maar ook na een sectiegrens verderop in het document kunt u instellen via de functie Paginanummering. Kies in Word 2000-2003 Invoegen, Paginanummers, Opmaak. In de figuur is ingesteld dat u het document laat beginnen met pagina 12. Wanneer in een andere deel van het document met een andere waarde (dus ook opnieuw met 1) moet worden begonnen, voegt u een sectiegrens in op het punt van waar af de nieuwe nummering moet gelden. Sectiegrenzen voegt u in via het menu Invoegen, Eindemarkering. In Word 2007 en hoger kiest u Invoegen, Paginanummer, Opmaak paginanummers. Tips Behalve de nummering zelf, kan ook de opmaak en weergave van paginanummers worden aangepast in de verschillende delen van het document. Bijvoorbeeld pagina’s i, ii, iii voor de inleiding en 6, 7, 8, enzovoorts vanaf hoofdstuk 1, waarbij pagina 4 en 5 dus worden overgeslagen. Ook hiervoor zijn sectiegrenzen nodig. Bij aangepaste nummering kan een probleem ontstaan bij het aangeven van de pagina’s bij Afdrukken: daar moeten de fysieke pagina’s worden...

Correcte woorden worden gemarkeerd

Symptomen De achternaam van de gebruiker verschijnt in het document steeds met een markering als ‘fout gespeld’ (rood kringellijntje eronder). Word herkent een woord niet – vaak een eigennaam of term uit vakjargon – en markeert het dus als ‘fout gespeld’, terwijl het wel correct gespeld is. Remedie Klik met de rechter muisknop op het als fout gemarkeerde woord en kies in het snelmenu Alles negeren (waardoor het verder in de tekst ook niet meer als fout wordt aangemerkt). Tijdens de normale spellingcontrole kan ook Negeren worden gekozen om de fout eenmalig als correct aan te merken. Voeg eventueel de eigennaam of vakterm toe aan de eigen woordenlijst, zodat het ook in andere documenten niet als fout wordt aangemerkt. Verdieping Door correct gespelde, maar door Word niet herkende woorden toe te voegen aan een eigen woordenlijst, zullen die in het vervolg niet meer als fout worden aangemerkt. Bij grammaticacontrole kunnen ook goed geschreven woorden worden aangemerkt als fout. Dat kunt u natuurlijk gewoon negeren. Maar door te rechtsklikken op het woord en Niet controleren op dit probleem te kiezen schakelt u deze controle in dit document uit. Tips Als u de woorden in die eigen lijsten aanpast, toevoegt of verwijdert, let er dan op dat u de opmaak van het document niet wijzigt (daar vraagt Word om als u de lijst sluit), anders kan Word er geen gebruik van maken! Nadat woordenlijsten zijn bewerkt (of aangemaakt) staan de opties voor het automatisch controleren van spelling en grammatica niet meer aan. Die moet u dus weer activeren op het tabblad Spelling en grammatica (menu Extra,...

Niet-afdrukbare tekens weergeven

Symptomen Spaties, tabsprongen, alinea-markeringen en dergelijke verschijnen als ‘vreemde’ tekens wel in het venster, maar niet op papier. Allerlei codes verschijnen tussen accolades tussen de tekst. Sommige tekstdelen in het venster hebben een dun stippellijntje eronder en worden niet afgedrukt. Remedie Met behulp van de knop Weergeven/verbergen ¶ (ook Alles weergeven genoemd) worden enkele printerbesturingstekens en bijvoorbeeld ‘verborgen tekst’ in de tekst zichtbaar of verborgen. In Word 2007 en hoger maakt u de niet-afdrukbare tekens zichtbaar met de knop met het paragraafteken (¶) in het tabblad Start, groep Alinea. Als er tussen accolades codes zijn verschenen, is de veldcodeweergave ingeschakeld. U kunt de niet-afdrukbare tekens ook in- of uitschakelen via een standaardinstelling in Word. In versie 2000-2003 zit deze onder het menu Extra, Opties, tabblad Weergave onder Niet-afdrukbare tekens. In latere versies van Word vanaf 2007 kijkt u onder Bestand, Opties, Weergave. Verdieping De volgende symbolen worden met de genoemde knop getoond of verborgen: Alinea-markering Tabstop (soort wordt niet aangegeven, staat wel in de liniaal) Spatie Eindemarkering van een cel in een tabel Zachte alinea-markering (gemaakt met [Shift]+[Enter]) die wel een nieuwe regel forceert, maar niet een nieuwe alinea-indeling Verborgen tekst Harde pagina-grens (gemaakt met [Ctrl]+[Enter]) om een nieuwe pagina te forceren Ingevoegde sectie-grens (soort staat erachter tussen haakjes) Ook bladwijzers, commentaar, redigeer-opmerkingen, noten en dergelijke kunnen verborgen zijn (in sommige weergaven) en zichtbaar worden gemaakt. Voor diverse schermsymbolen is het mogelijk in te stellen of u die in de tekst op papier wilt afdrukken of niet. Tips Om de veldcodeweergave uit te schakelen is de toetscombinatie [Alt]+[F9] handiger dan via het menu. Wanneer u alleen bepaalde besturingssymbolen wilt...