Veldcode ADVANCE voor verschuiven

Symptoom De gebruiker wil op de eerste pagina van zijn document op een bepaalde positie met de tekst beginnen (dus niet op elke pagina). Remedie Plaats de veldcode ADVANCE aan het begin van het document. In Word 2000 gaat dat via het menu Invoegen, Veld. Geef daarbij als schakeloptie (via de knop Opties) aan in welke richting de tekst moet verschuiven en met hoeveel punten. In Word 2000-2003 bepaalt de schakeloptie de verschuiving. In Word 2007 en hoger vindt u het dialoogvenster voor deze optie via Invoegen, groepsvak Tekst, knop Snelonderdelen, Veld. In het venster hieronder, van Word 2016, zijn na het aanklikken van het veld Advance de schakelopties direct beschikbaar. Verdieping Door de veldcode ADVANCE kan tekst worden verschoven naar een bepaalde positie in het document. De kantlijninstellingen van het document worden daardoor niet beïnvloed en dus begint bijvoorbeeld de tekst op de tweede pagina weer gewoon bovenaan (niet verschoven). De afstand voor het verschuiven van de tekst moet worden aangegeven in punten. Punten worden bij veel functies in Word als maateenheid gebruikt (bij de instelling van lettertype-grootte, maar bijvoorbeeld ook in extra ruimte tussen letters, regels of alinea’s). De puntgrootte – eigenlijk een printinstructie – geeft de hoogte aan van een af te drukken teken, en komt overeen met 1/28 centimeter (0,0357 cm) of 1/72 inch. U kunt de maateenheid op de linialen indien gewenst in punten laten weergeven (maar ook in inches of millimeters) via menu Extra, Opties, tabblad Algemeen, in het keuzevak bij Maateenheden. Andere versies In Word 2007 en hoger vindt u de veldcode via Invoegen, Snelonderdelen, Veld. Tip In plaats van een verschoven tekst...

Wachtwoordbeveiliging van documenten

Symptomen U wilt een document openen en wordt om een wachtwoord gevraagd. U kent dit wachtwoord niet. U wilt een document openen en voert een wachtwoord in dat hij zelf heeft ingesteld. Desondanks kunt u het document niet openen. U opent een document waarbij een wachtwoord wordt gevraagd om het te mogen bewerken. U opent een document waarbij geen wachtwoord werd gevraagd, maar kan het vervolgens niet bewerken. Remedie Het bestand is met een wachtwoord beveiligd door een gebruiker. Als u niet die gebruiker bent en u weet het wachtwoord niet, kunt u het document niet openen. De maker van het document moet u dit wachtwoord verstrekken. Als u zelf het wachtwoord heeft bepaald maar het document toch niet kunt openen, kunnen er verschillende oorzaken zijn: Er is een typefout gemaakt. Behalve een letter vergeten of teveel of verkeerd getypt kan ook het gebruik van hoofdletters en kleine letters in het wachtwoord niet juist zijn. Als de [CAPS LOCK]-toets ingeschakeld is, herkent Word het wachtwoord – dat ook kleine letters bevat – niet. Het document is door een andere gebruiker geopend (die ook het wachtwoord weet), en vervolgens met een ander wachtwoord opgeslagen. Verdieping In Word 2000-2003 kan een wachtwoord als volgt worden ingesteld bij het opslaan van een document. Dit voorkomt het openen van het document of het bewerken ervan. Kies Bestand, Opslaan als. Gebruik in het dialoogvenster de knop Extra en kies Algemene opties. Voer in het venster dat verschijnt het Wachtwoord om te openen of het Wachtwoord om te bewerken in en klik op OK. Een wachtwoord kan ook alleen aan het bewerken van het document...

Kop- en voetteksten variëren in een document

Symptomen U wilt een groot document per hoofdstuk een afwijkende kop- of voettekst maken. Elk nieuw hoofdstuk krijgt toch dezelfde kop- en voettekst als het vorige hoofdstuk. De eerste pagina moet geen of een andere kop- of voettekst hebben dan de overige pagina’s (in een document of een deel ervan). Remedie Wanneer een kop/voettekst aan een document wordt toegevoegd geldt dit in eerste instantie voor het hele document. In Word kan worden ingesteld dat de eerste pagina hiervan moet afwijken, ofwel voor het hele document, ofwel voor een deel van het document (sectie). In Word 2000 en 2003: Kies Bestand, Pagina-instelling en ga naar het tabblad Indeling. Schakel de optie Eerste pagina afwijkend in. Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk. Kies Invoegen, Eindemarkering. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK. In Word vanaf versie 2007 stelt u een afwijkende eerste pagina als volgt in: Plaats de cursor in een bestaande kop- of voettekst of maak er één aan. Activeer de tab Ontwerpen en schakel de optie Eerste pagina afwijkend in. Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk. Kies Pagina-indeling of Indeling, Eindemarkeringen. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK. Verdieping Documenten die uit meerdere pagina’s bestaan, behoeven niet noodzakelijk voor alle pagina’s dezelfde opmaak of indeling te hebben. Als zo’n afwijkende pagina in een document moet voorkomen, maakt u gebruik van secties in het document. Secties kunnen forceren dat het vervolg van de tekst op een nieuwe pagina begint, zelfs op...

&-teken verdwijnt in formulier

Symptoom U gebruikt in een keuzelijst van een formulier het &-teken, maar dit wordt niet weergegeven. Remedie Typ het &-teken (ampersand) tweemaal. Wanneer u dus de optie P&O in een keuzelijst wilt weergeven, typt u P&&O. Verdieping Programmeurs gebruiken het ampersand-teken om een onderstreepte keuzeletter mee te maken. U kunt dat uitproberen door zelf een nieuw menu te maken in Word en dit bijvoorbeeld &Mijnmenu te noemen. U ziet dan Mijnmenu, waarbij [Alt]+[m] dit menu zal oproepen. Tot zover geen probleem. Alleen waren de programmeurs vergeten deze functionaliteit bij de formulierenfunctie te onderdrukken. Een normale gebruiker zal er immers niet aan denken dat het &-teken in een keuzelijst in een formulier ineens problematisch is. Zoals in de remedie al aangegeven is het voldoende het &-teken tweemaal in te typen wanneer u het slechts éénmaal nodig...

Problemen met documentweergaven

Symptomen Links in het venster is een soort menu verschenen met daarin de hoofdstuk- en paragraaftitels. Voor de tekst zijn allerlei symbolen verschenen, zoals plussen, minnen en een soort opsommingstekens. Linialen staan in beeld of juist niet. Alle menu’s en werkbalken, of het lint, en/of de statusbalk zijn verdwenen. Remedie De algemene oplossing voor al dergelijke problemen is het menu of tabblad Beeld. Hierin bevinden zich de documentweergaven, instellingen voor linialen en zo meer. Achtereenvolgens voor bovenstaande symptomen is het volgende aan de hand: Wanneer links een documentindeling is verschenen, wordt de Overzichtsweergave gebruikt. Hierbij wordt links de titels van de kop-opmaakprofielen weergegeven, zodat de documentstructuur tegelijk met de documenttekst in beeld is. De ‘vreemde’ opsommingstekens behoren bij de Overzichtsweergave. U kunt een andere weergave kiezen via het menu of de tab Beeld of de weergaveknopjes onder in het venster. De verticale liniaal verschijnt in sommige oude Word versies alleen in de Afdrukweergave. In andere versies kiest u Beeld, Liniaal om de linialen aan of uit te zetten. Wanneer alle menu’s, werkbalken e.d. zijn ‘verdwenen’ kan dat liggen aan de documentweergave Lezen in volledig scherm. Kies rechtsboven de knop Sluiten of druk op [Esc] om hieruit te gaan. Verdieping Er zijn diverse manieren om naar het document te kijken. In het menu Beeld staan de mogelijkheden: zie voorgaande figuur. Normaliter werkt u in de Afdrukweergave. Het voordeel hiervan is dat het document wordt getoond zoals het op papier zal verschijnen. Oudere Word versies worden wel gebruikt in de ‘normale’ weergave; hier ontbreken kop- en voetteksten en ziet u de rand van het ‘papier’ niet, dus ook de kantlijninstellingen zijn niet...